1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Miljödata
  5. Stöd till Naturvårdsverket i klimatrapporteringar inom EU och FN
Businessman working on analysis charts and graphs showing results.Her hand holds the pen and points to the graph.Business analysis and strategy.

Stöd till Naturvårdsverket gällande klimatrapporteringar inom EU och FN

Inom detta projekt stödjer SMED, Svenska Miljöemissionsdata, Naturvårdsverket i arbetet med att utveckla den svenska rapporteringen av växthusgaser till EU och till FN:s klimatkonvention. IVL är projektledande part inom SMED.

Enligt Klimatrapporteringsförordningen (2014:1434) ska Naturvårdsverket samordna det nationella klimatrapporteringsarbetet, upprätthålla det rapporteringssystem som behövs samt ta fram och sammanställa underlag för rapporteringen och lämna underlaget till regeringen. Förordningen reglerar berörda myndigheters roller och ansvar i klimatrapporteringsarbetet.

FN:s Klimatkonvention (UNFCCC) och EU:s MMR-förordning är de övergripande ramverken som styr vad som regleras i klimatrapporteringsförordningen. Under hösten 2019 fick Naturvårdsverket ett regeringsuppdrag om att revidera och uppdatera Klimatrapporteringsförordningen utifrån kraven i EU:s styrningsförordning (2018/1999), LULUCF-förordningen (2018/841) och Parisavtalets transparensramverk med Katowice-beslutet 18/CMA.1. Till detta kom att IPCC i maj 2019 antog IPCC 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.

Projektfakta

  • Projektnamn: Utredningsbehov inom inventeringen kopplat till 2019 Refinement, Katowice-beslutet, LULUCF-förordningen och EMEP/EEA Guidebook 2019
  • Budget: 1 027 000 SEK
  • Finansiärer: Naturvårdsverket
  • Samarbetspartners: SMED
  • Period: 2020 - 2022