Mätning

Designarbete för ny intensifierad processteknik

Projektet samlar personer med kompetens och erfarenhet inom processteknisk design, instrumentering, automationsdesign och industriell IT-design från olika processindustriella branscher för att skapa ett bredare grepp kring hur designarbetet för dessa områden kan integreras.

I arbetet med den strategiska forskningsagendan PI-Nordic lyftes detta fram som ett viktigt område för att möjliggöra införandet av ny intensifierad processteknik av industrirepresentanterna i projektet.

Projektet genomför en workshop för att samla in erfarenheter från svensk processindustri, vilken föregås av en litteraturstudie på området. Resultaten kommer att sammanställas i en rapport med goda råd för designarbete i processindustrin samt vilka FUI-insatser som krävs i framtiden. De ingående parterna samt workshopdeltagarna kommer aktivt delta med återkoppling kring rapporten. Genom en workshop engageras ännu fler aktörer för att få större spridning och tyngd i arbetet.

Det finns mycket gjort om hur designprocesser bör drivas. Ett exempel är ModelBased System Engineering (MBSE), men i realiteten drivs utvecklingsarbetet olika på olika företag och till och med olika för olika grupper inom samma företag. Det är sällan som tiden eller pengarna tillåter en så gedigen designprocess som litteraturen och utbildningscentra föreslår. Det är inte ovanligt att styr och automationsdelarna i ett projekt kommer in sent i designarbetet som helhet.

Genom att integrera instrumentering, automationsdesign och industriell IT med nya processintensifieringsteknologier blir de nya effektivare och mer hållbara processerna mer tillgängliga för svensk processindustri. Det skapar mervärden (vetenskapligt, ekonomisk och tekniskt) i alla led och vi skapar en arena för kunskapsutbyte, bättre kunskap om vad olika parter kan och vad andra kan bättre.

Projektfakta

  • INPROASIT - Integrerad process, automation, styr och process-IT design
  • Budget: 385 000 SEK
  • Projektet utförs inom Strategiska innovationsprogrammet Process-industriell IT och Automation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.
  • Period: 2015 - 2016