1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Energi
 5. Optimerad värme till områden med lågenergibyggnader
fjärrvärme, installation ledningssystem

Optimerad värme till områden med lågenergibyggnader

I OptiHeat-LEB-projektet undersöktes fyra viktiga uppvärmningstekniker i områden med lågenergibyggnader (LEB) och deras inverkan på kostnader och utformningen av energisystem på lång sikt på lokal och nationell nivå. Dessutom analyserades uppvärmningsteknikernas inverkan på koldioxidutsläppen i ett internationellt perspektiv.

Projektet drevs av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med energibolag, bostadsföretag och byggbranschens linjeförening. Målet var att ta fram kunskap som grund för planering av nya områden med lågenergibyggnader så att de mest klimatsmarta och kostnadseffektiva uppvärmningslösningarna används. För bedömningen utvecklades och tillämpades två modeller för optimering av energisystem (TIMES).

De fyra värmeförsörjningsalternativen som studerades var:

 • enskilda värmekällor för varje fastighet
 • småskaligt lågtemperatur-fjärrvärmenät (närvärmenät)
 • värmeanslutning till ett befintligt, närliggande, större fjärrvärmesystem.
 • en kombination av fjärrvärme och enskilda värmekällor med möjlighet att även leverera värme från byggnaden till fjärrvärmenätet (prosumenter).

Projektets analys visade att på lokal nivå hade det småskaliga alternativet med låg temperaturvärme den lägsta kostnaden för värmeförsörjning till områden med lågenergibyggnader. Det var också förknippat med mindre totala koldioxidutsläpp i det nordiska klimatpolitiska scenariot med ett koldioxidneutralt energisystem 2050. Om det inte finns några billiga värmekällor i närheten av områden med lågenergibyggnader är det mer kostnadseffektivt att ansluta värme till ett närliggande lågtemperaturvärmesystem än till småskalig värmeproduktion.

Anslutning till större fjärrvärmesystem

Att ansluta till ett närliggande lågtemperaturvärmesystem (större fjärrvärmesystem) har fördelar på grund av den billiga fjärrvärmeteknik som är karakteristisk för större fjärrvärmesystem i Sverige. När LEB-områden tillåts bli prosumenter (någon som både är producent och konsument) kan kostnaden för värmeanslutningen till närliggande fjärrvärmesystem minska på grund av prosumenternas överskottsvärme till fjärrvärmenätet under sommar- och vinterdagar. Slutligen har alternativet med individuell värmeförsörjning den högsta kostnaden för uppvärmning av lågenergibyggnader i de flesta fall.

På nationell nivå visade våra modellresultat att det minst kostsamma alternativet för värmeförsörjning till områden med lågenergibyggnader (det vill säga småskalig lågtemperaturvärme) kan minska elanvändningen för uppvärmning av byggnader samt systemkostnaden för alla energisektorer när det gäller att uppnå Sveriges mål om koldioxidneutralitet till 2045.

Bred systemgräns

Slutligen bekräftar detta arbete vikten av en bred systemgräns, som inte bara omfattar byggnader eller byggnadsområden utan även närliggande stadsområdens fjärrvärmesystem när man behandlar optimal uppvärmning av områden med lågenergibyggnader.

 

Projektfakta

 • Optimerad värme till områden med lågenergibyggnader (OptiHeat-LEB)
 • Budget: 3 530 000 SEK
 • Samarbetspartners: EKSTA AB, NCC, Byggföretagen, Falu Energi och Vatten, VänerEnergi, Borlänge Energi, Tekniska Verken i Linköping
 • Finansiär: Energimyndigheten genom E2B2
 • Period: 2019 - 2022