Stenar på strand Gotland

Got Heat: En energisystemmodell för Gotland

Gotland har pekats ut som ett pilotområde för att driva på omställningen till ett hållbart energisystem med värme, el och industri i samverkan. Projektet Got Heat undersöker hur spillvärme från befintliga och planerade etableringar kan användas i fjärrvärmenätet eller andra framtida applikationer.

Syftet är att skapa en helhetsbild av dagens gotländska värmesektor och hur den kan utvecklas. Hur kan värmesektorn genom samverkan med elsektorn och omgivande industri bidra till hållbarhet? Projektet analyserar både möjliga synergier och konflikter.

Gotland har genom ett regeringsuppdrag pekats ut som ett pilotområde för att driva på omställningen till ett hållbart energisystem. Ett mål är att Gotland 2030 ska ha ett effektivt och fossilfritt energisystem med lokal produktion från olika förnybara energikällor.

Projektet Got Heat lägger särskilt fokus på samverkan mellan aktörer från olika sektorer, som värmesektorn och industrisektorn. Samverkan behövs för att få pusselbitar att falla på plats – det är inte säkert att samarbeten blir av bara för att de tekniska förutsättningarna finns.

Ett exempel är de stora mängder värme som genereras vid vätgasproduktion och från datorhallar. För hög effektivitet krävs att värmen tas till vara, men det kan innebära stora kostnader att överföra el till den plats där värmen behövs i dag. Beslut om var nya industrianläggningar ska lokaliseras kan behöva ta hänsyn till sådana faktorer.

Kunskapen som genereras i projektet kommer inte bara att ge förutsättningar för ett nytt energilandskap på Gotland. Den kommer också att kunna appliceras på andra öar, regioner och länder. Särskilt berörs aktörer inom värme, el och industri.

Projektfakta

  • Projektnamn: Got Heat - Spillvärmeutnyttjande för en hållbar värmesektor på Gotland
  • Finansiär: Energimyndigheten
  • Samarbetspartners: BRS Networks, Gotlands Energi, Maston, OX2 och Region Gotland
  • Period: 2022 - 2024

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

  • 7. Hållbar energi för alla
  • 9. Hållbar industri innovationer och infrastruktur
  • 11. Hållbara städer och samhällen
  • 13. Bekämpa klimatförändringarna