En hummla på en blomma

Värdet av ekosystemtjänster

Sju olika forskargrupper deltar i Naturvårdsverkets forskningssatsning som handlar om hur värdet av ekosystemtjänster bättre kan beaktas i olika beslutssituationer i samhällsplaneringen. IVL deltar i arbetet och håller också i kommunikationsinsatserna för forskningssatsningen.

Ekosystemtjänster är tjänster som vi får gratis av naturen, men som vi är beroende av för vår överlevnad och vårt välbefinnande, de ger också till exempel luft- och vattenrening och naturupplevelser som påverkar vår hälsa positivt.

För att få långsiktigt hållbara lösningar i samhället är det viktigt att betydelsen och värdet av ekosystemtjänsterna blir synligt och att man tar hänsyn till ekosystemtjänsterna i samhällsplaneringen. Naturvårdsverkets forskningssatsning ”Värdet av ekosystemtjänster” syftar till att skapa kunskap som stöd för arbetet med ett av etappmålen inom miljömålssystemet som säger att betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster senast 2018 ska vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt.

Sju olika forskargrupper delar på anslaget från Naturvårdsverket på sammanlagt 29,7 miljoner kronor. Forskargruppen från IVL undersöker hur ekosystemtjänster kan användas i samband med miljökonsekvensbeskrivningar och samhällsekonomiska konsekvensanalyser för att säkerställa att värdet av ekosystemtjänster och biologisk mångfald bättre integreras i dessa obligatoriska ramverk för beslutsfattande. IVL samordnar också kommunikationsinsatserna övergripande i forskningssatsningen.

Projektfakta

  • Period: 2014 - 2016