1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Biologisk mångfald
  5. Integrering av ekosystemtjänster i MKB-processen
Person som åker längdskidor

Integrering av ekosystemtjänster i MKB-processen

IVL Svenska Miljöinstitutet undersöker tillsammans med konsultföretaget Enveco om miljökonsekvensbeskrivningar på ett bättre sätt kan ta hänsyn till ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänster är tjänster vi får gratis av naturen, som till exempel pollinerande insekter och vattenrening via våtmarker eller musslor. I ett etappmål kopplat till miljömålen har den svenska regeringen angett att senast 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i samhällets beslutsprocesser när det är relevant och skäligt. Miljökonsekvensbeskrivningar är exempel på beslutsprocesser som i den statliga utredningen om att synliggöra värdet av ekosystemtjänster (SOU 2013:68) pekades ut som relevanta i detta sammanhang.

– Vi tror att ekosystemtjänster kan vara ett bra sätt att ta hänsyn till fler aspekter av miljön än vad som vanligen görs i miljökonsekvensbeskrivningar, och bidra till en bättre helhetssyn. Samtidigt är vi medvetna om att många aktörer redan idag uppfattar MKB-processen som ganska krånglig, så det är givetvis viktigt att väga kostnad och nytta mot varandra på bästa sätt, säger Mikael Malmaeus, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I projektet kommer ett antal fallstudier göras av tidigare genomförda MKB-processer, för att försöka analysera vilken roll ekosystemtjänsterna haft i dessa fall. Det handlar dels om hur olika ekosystemtjänster påverkas av mänskliga verksamheter, men också hur de mänskliga verksamheterna i sin tur utnyttjar och är beroende av ekosystemtjänster.

I projektet Esbesia (Integrating Ecosystem Services and Biodiversity into Environmental and Socio Economic Impact Assessments) ska IVL undersöka möjligheterna att integrera ekosystemtjänstkonceptet i praxis vid tillämpning av svensk miljölagstiftning, särskilt på miljökonsekvensbeskrivningar och tillhörande samhällsekonomiska konsekvensanalyser.

Projektet strävar också efter att undersöka om ekosystemtjänster kan vara ett verktyg för att harmonisera och förbättra värderingen av biologisk mångfald i bland annat MKB-processer. IVL är huvudansvarig för projektet som genomförs tillsammans med företaget Enveco och med stöd av en kvalificerad referensgrupp.

Projektfakta

  • ESBESIA
  • Budget 3,9 miljoner kronor
  • Samarbetspartners: Enveco och referensgrupp
  • Period: 2013 - 2015