1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Biologisk mångfald
  5. eDNA undersökning av akvatiska invasiva främmande arter
Smörbult i vattnet utanför Öresund

Akvatiska invasiva främmande arter undersöks med eDNA

Hur kan vi snabbt och effektivt detektera bottenlevande främmande arter i våra vattendrag, sjöar och kustområden? Är provtagningsmetodiken avgörande för hur effektivt det går att detektera invasiva arter? Detta ska undersökas i ett projekt som utförs av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Invasiva främmande arter kallas arter som med människans hjälp har flyttas från sin ursprungliga miljö till en ny omgivning där de snabbt sprider sig och orsakar allvarlig skada på biodiversitet, ekosystemtjänster och eller människors hälsa vilket medför stora kostnader för samhälle och enskilda verksamheter. Det är ett av de största hoten mot biologisk mångfald i Sverige och globalt.

Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus) och kinesisk ullhandskrabba (Eriocheir sinensis) är två arter som snabbt sprider sig efter den svenska kusten. På senare år har de blivit allt vanligare förekommande och frågor om de sprider sig upp i mynnande vattendrag är viktigt att utreda.

Syftet med detta projekt är att utvärdera och förbättra metodiken kring hur miljö-DNA kan användas för att snabbt detektera invasiva främmande arter.

Projektfakta

  • Period: sept 2022-maj 2023
  • Uppdragsgivare: Länsstyrelsen Gävleborg
  • Budget: 600 tSEK