nyhet | 2010-12-29

Övervakningen av marknära ozon utökas

Under 2011 ska IVL på uppdrag av Naturvårdsverket utöka antalet mätstationer för marknära ozon i landsbygdsmiljö från dagens 8 platser till 16. Skälet är att Sverige ska klara att leva upp till kraven i EU:s luftkvalitetsdirektiv.

När halterna av marknära ozon överstiger ett visst gränsvärde går Ozonjouren, som drivs av IVL, ut med larm till lokalradiostationerna för att varna astmatiker och känsliga personer. Det skedde senast i somras då rekordhöga halter av ozon uppmättes i södra Sverige. Mätningarna sker kontinuerligt och rapporteras timme för timme mellan april och oktober månad. Mätningarna kan följas på Ozonjourens hemsida www.ivl.se/ozon . Skälet till att Naturvårdsverket vill att IVL fördubblar antalet mätstationer är att Sverige idag inte lever upp till de krav på övervakning som ställs i EU:s luftkvalitetsövervakningsdirektiv. Under 2011 ska lämpliga platser ses ut och mätningarna kommer att påbörjas från och med 2012. För mer information kontakta Karin Sjöberg