Bioråvara och effekter av skogsbruk

Det ökade intresset för biobränslen och andra förnyelsebara energikällor märks tydligt. I dag står förnyelsebara energikällor för cirka 50 procent av den totala energianvändningen i Sverige. Efterfrågan leder till ett intensivare skogsbruk vilket innebär ett ökat tryck på skogen.

I Sverige täcker skogen i dag nära hälften av landarealen och är av stor betydelse som källa till biomassa. Biomassan används primärt till pappersprodukter, sågade trävaror och energi men kommer i framtiden att få ökad betydelse som råvara till andra material och drivmedel.

Sverige har en vision att vara en biobaserad ekonomi 2050. Det innebär att material, energi och kemikalier ska vara biobaserade i större utsträckning än idag. Skogen kommer därmed att spela en viktigare roll i framtiden och frågan är om skogen kommer att räcka till för att möta framtida behov. Hur Sveriges skogsresurser bäst ska användas för industriell produktion och energi, utan att utarma andra ekosystemtjänster är en stor utmaning för framtiden. Skogsbruk kan ge upphov till negativa effekter på vattenkvalitet och biologisk mångfald och det är viktigt att anpassa avverkning och uttag till nivåer som är acceptabla för ekosystemen.

IVL arbetar med hållbarhetsbedömningar och systemstudier för olika användningar av biomassaresurser och med potentialen för en framtida biobaserad ekonomi. IVL bedriver även forskning och miljöövervakning i skogen med koppling till ekosystemtjänster och miljöpåverkan av skogsbruk.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Bioråvara och effekter av skogsbruk. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig