Miljöstyrande avgifter och incitament för hamnar

Miljöpåverkan från transporter till och från hamnar behöver minska. Och det finns ett växande intresse för hamnar att profilera sig som gröna hamnar, där hållbarhet- och miljöfrågor i större utsträckning integreras i hamnens övergripande strategier.

Syftet med detta projektet är att undersöka hur differentierade miljöavgifter och incitament i hamnar kan minska miljöpåverkan från de olika trafikslag som trafikerar hamnarna, där fokuls liger på lokal nivå för att förbättra luftkvaliten i hamnstaden, men även klimatpåverkan ingår.

Det långsiktiga målet är att bidra till en minskning av miljöpåverkan från transporter till och från hamnar på land- och sjösidan genom att skapa förutsättningar för en övergång till miljöeffektivare trafikslag, fordon, fartyg, tekniker och alternativa bränslen.

Projektet vill öka kunskapen om hur hamnavgifter kan utformas för att ge rederier, åkerier och tågoperatörer tydliga incitament till miljöförbättrande åtgärder, där analys av kostnadsfördelning mellan olika parter, prissättning och priselasticitet och hur det kan påverka godsflödena, är viktiga resultat. Man avser även att öka kunskapen om enskilda avgifters och incitaments effekter på utsläpp till luft, trängsel och energianvändning, och klargöra vilka internationella, regionala och nationella regelverk och bestämmelser som avgifterna måste vara förenliga med.

Projektet genomförs under två år och består av fyra parallella arbetspaket:

  • Miljöstyrande incitamentstrukturer och avgifter för hamnar
  • Avgifters förenlighet med reglering på internationell, regional och nationell nivå
  • Miljödifferentierade hamnavgifters effekter på val av hamnar och transportkedjor
  • Miljö- och energianalys av väg, sjö och järnväg


Arbete bedrivs gemensamt av forskare och hamnrepresentanter och i nära samarbete med andra intressenter för att underlätta en implementering av föreslagna avgift- och incitamentstrukturer.


Fakta om projektet

Projektnamn

Samarbetspartners
Göteborgs universitet 
VTI
Göteborgs hamn
Stockholms hamnar
Trelleborgs hamn