27 mars

Klimatbedömning av energiåtgärder - lansering av verktyget Tidstegen

Funderar du på vilka energiåtgärder som ger bäst klimatnytta? IVL har tillsammans med bygg-, fastighets- och energibranschen tagit fram ett verktyg som beräknar detta på fastighetsnivå med mycket högre tidsupplösning än vad som tidigare varit praxis. Energiåtgärder klimatvärderas med avseende på lokala förhållanden och med hänsyn till säsongsvariationer och dygnsvariationer. Det här ger en möjlighet att se vilken klimatnytta en energiåtgärd verkligen ger.Verktyget TidstegenSyftet är att visa på den reella klimatnyttan av en energiåtgärd där hänsyn tas till när, var och hur. Här finns en rapport om Tidstegen. Verktyget kan till exempel användas av er som fastighetsföretag, byggbolag och solcellsföretag som vill analysera klimatkonsekvenserna av olika energilösningar. Ni bidrar då med data om energilösningar och energiåtgärder (exempelvis uppvärmningslösningar, energieffektiviseringsåtgärder, värmepumpar, värmelager, solcellsinstallationer) som handlar om energianvändning samt eventuell värme- eller elproduktion. Det lokala energiföretaget bidrar med data om det lokala fjärrvärmenätets marginalmix. I verktyget finns det redan data om elproduktionsmixen vid olika tidpunkter och hur det förväntas förändras de kommande decennierna. När data om energilösningar och fjärrvärmesystem är på plats i verktyget kan projektets verkliga klimatpåverkan beräknas. IVL har under 2019 kört ett antal pilotprojekt och nu ska en gratisversion av verktyget lanseras. Du är varmt välkommen att komma på frukost och höra mer om vad piloterna gav och hur verktyget kan användas för att analysera klimatpåverkan av olika energiåtgärder. Det här är en fin möjlighet för er att höja kunskapen om energiåtgärders verkliga klimatpåverkan för att kunna göra rätt åtgärder för att nå klimatmålen.