Förorenade områden och oljeskador

Verksamhet inom industrin eller olyckshändelser, så som oljeutsläpp, kan ha stora negativa miljöeffekter. Vi kartlägger föroreningar och markanvändning samt dess effekter på miljön och ger förslag på åtgärder.

Vi identifierar utsläppskällor, hur föroreningar transporteras och vilka effekter de har på ekosystem och samhälle. Vi forskar både på akuta och långvariga miljöproblem, vilket inkluderar effekter på vatten, mark och skog genom fältförsök, analys och syntes.

Våra experter utför akuta skadebedömningar vid oljeskador och ger rekommendationer på saneringsinsatser, liksom metodutveckling och stöd i företagens och samhällets skadeförebyggande arbete. Företag med tillståndspliktig verksamhet är viktiga uppdragsgivare och vi har mångårig erfarenhet av miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) enligt miljöbalken.

IVL:s Oljeskadegrupp arbetar sedan 1970-talet med miljöeffekter av oljeutsläpp. Gruppen utvecklar och ger stöd till myndigheternas förebyggande och skadebegränsande arbete och  råd och information till kommuner och länsstyreler i samband med oljeutsläpp. Oljeskadegruppen har uppdaterad kunskap om hoten – transporterna av olja och kemikalier på våra hav och vägar, risken för utsläpp av olja i alla dess former samt oljans miljöeffekter på våra sötvatten och marina miljöer. Vi har även uppdaterad kunskap om åtgärder för att minska effekterna och påskynda återhämtningen det vill säga bekämpningsmetoder och saneringsmetoder för olja och kemikalier som kommer ut i våra vattenmiljöer.

Vi samarbetar med Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd, NSO, där Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Kustbevakningen, länsstyrelserna, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen samt Sveriges kommuner och landsting (SKL) ingår.

Kontakt: Jonas Henriksson och Erik Lindblom

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom Förorenade områden och oljeskador. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig