Hållbarhetsbedömning och LCA

IVL har bred erfarenhet av hållbarhetsbedömningar och systemanalyser av produkter och processer som täcker hela värdekedjan. Vi arbetar med LCA och livscykelbaserade analyser inom de flesta sektorer; bland annat inom fordon och verkstad, kemi, skog och papper, gruv och metall, elektronik och vitvaror, bygg, livsmedel, förpackningar, energi och bränslen, material och komponenter, konsumentprodukter, tjänster mm.

IVL hjälper företag att kartlägga den totala miljöpåverkan av produkter, processer och tjänster ur ett livscykelperspektiv. Ofta kvantifieras produktens klimatpåverkan över hela värdekedjan; produktens sk Carbon Footprint klimatavtryck). LCA används också till att identifiera resursfeffektivitet, cirkularitet och resursflöden längs värdkedjan, vattenavtryck, påverkan på biodiversitet mm.

LCA (Livscykelanalyser)

IVL hjälper företag och organisationer att bedöma och kvantifiera produkters miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv enligt ISO standard för livscykelanalyser. IVL är en av de ledande aktörerna i Europa på LCA-området. Här finns en av de bredast samlade LCA-kompetenserna som dagligen arbetar med livscykelanalyser i olika forsknings-, utvecklings- och konsultuppdrag inom flertalet branscher. LCA-resultat kan användas för kommunikation till kunder, EPD (Environmental Product Declaration), se nedan, Eco-design och ständiga förbättringar av produkters miljöprestanda, intressenter och internt. Tveka inte att kontakta oss på IVL för att få veta mer om våra erbjudanden.

Kontakt: Karin Sanne

Resultaten av LCA är ett bra sätt att

  • Lära sig mer om företagets produkter och tjänster och dess styrkor och svagheter ur hållbarhetssynpunkt
  • Identifiera viktiga aspekter längs livscykeln och värdekedjan, och identifiera och implementera förbättringsmöjligheter
  • Kommunicera miljöpåverkan till leverantörer, kunder och intressenter

Tveka inte att kontakta oss på IVL för att få veta mer om våra erbjudanden och hur vi skulle kunna hjälpa din organisation

Läs mer om livscykelanalys här

EPD och Klimatdeklaration (Carbon Footprint)

IVL hjälper företag och organisationer att ta fram EPD (Environmental Product Declaration) för de egna produkterna. IVL kan bistå med att genomföra en LCA i enlighet med sk Produktspecifika regler. EPD används brett inom flera branscher och på de flesta marknader globalt för kommunikation till kunder och andra intressenter om produkternas miljöprestanda. Vi hjälper er genom hela EPD-processen med allt från att definiera avgränsningar, samla in data, modellera och beräkna resultat. Vi kan också bistå med stöd under gransknings- och registreringsprocessen av deklarationerna.

Kontakt: Karin Sanne

IVLs dotterbolag EPD International driver ett globalt program för EPD inom alla olika sektorer, se environdec.com

Det är också möjligt att avgränsa deklarationen till en sk klimatdeklaration (Carbon fooprint) enligt ISO 14067. IVL bistår då med allt från att definiera avgränsningar, samla in data, modellera och till att beräkna resultat och känslightesanalyser, och dra slutsatser. Klimatdeklarationer kan exempelvis användas till kommunikation med kunder, vid offentlig upphandling, internt i arbetet med ständiga förbättringar, och vid import och försäljning.

Läs med om EPD

Hållbarhetsbedömning

Vi erbjuder analyser av både sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsaspekter av produkter, tjänster och processer. Vår utgångspunkt är företagets värdekedjor och hela livscykel med fokus på ett helhetsperspektiv. Vi kan hjälpa till att utveckla en skräddarsydd och användarvänlig metod, och utveckla eller välja relevant verktyg och processer som passar verksamheten och är långsiktigt. Resultaten kan användas som underlag för strategiska beslut, marknadskommunikation och investeringar, men också som stöd vid kommunikation med leverantörer, kunder och intressenter.

Kontakt: Karin Sanne

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar inom LCA, EPD och Klimatdeklaration. Fyll i uppgifterna nedan, så kontaktar vi dig.

Kontakta mig
Om IVL Svenska Miljöinstitutet