Stafetten – från nationella klimat- och miljömål till lokal infrastrukturplanering

Det finns en politisk vilja att kraftigt minska transporternas miljöpåverkan. En viktig del i arbetet är att planering och utbyggnad av våra vägar styrs om i en mer hållbar riktning. Trots ambitiösa miljö- och klimatmål är det inte ovanligt att målen tappar i betydelse under infrastrukturplaneringens gång, eller får mindre betydelse i konkurrensen med andra mål. Detta forskningsprojekt studerar hur klimat- och miljömål på olika nivåer bättre kan styra besluten på nationell, regional och lokal nivå inom infrastrukturplanering.

Svensk transportpolitik ska ge en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet. Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter ska samtidigt minska med minst 70 procent år 2030 jämfört med 2010. Om det ska vara möjligt behövs förändringar i både teknik, beteenden och planeringsprocesser. Infrastrukturplaneringen är i behov av förändring och miljömålen behöver bli mer styrande.

Tidigare forskning har visat på ett gap mellan klimat- och miljömål för transporter och de lokala besluten. Trots att de nationella klimatmålen betonats alltmer under senare år så bidrar de faktiska besluten om investeringar i långsiktiga handlingsplaner ibland i motsatt riktning. Detta pekar på ett behov av bättre processer så att miljömålen blir styrande i transportpolitiska beslut på alla nivåer.

Infrastrukturplanering kan i det här sammanhanget jämföras med en stafett, där de övergripande målen för klimat och miljö är stafettpinnen som kommer att följa hela processen och ska styra de beslut som fattas vid nationella, regionala och lokala nivåer. Projektet ska studera varför klimat- och miljömålen ibland går förlorade på vägen och föreslå åtgärder som kan ge effektivare måluppfyllelse.

Läs rapporten från projektet

 

Fakta om projektet

Stafetten – från nationella klimat- och miljömål till lokal infrastrukturplanering

  • Period: Mars 2018- feb 2020
  • Budget: 4,7 MSEK
  • Kontakt: Linda Styhre

Samarbetspartners
Trivector Traffic
Institutionen för Teknik och samhälle vid Lunds universitet

Finansiär
Naturvårdsverket