Innovation för avloppsvattenrening med lägre miljöpåverkan

Vår miljö är kraftigt påverkad av mänskliga aktiviteter som medför stora miljöutmaningar idag och långt framöver. En rad insatser kommer att krävas för att styra utvecklingen i rätt riktning. 
Projektet syftar till att ta fram en ekonomisk och miljömässig konkurrenskraftig teknik för rening av ammonium i förfiltrerat kommunalt avloppsvatten genom elektrolys till vätgas. 

Inom projekt kommer det tas fram elektroder som effektivt kan omvandla ammonium i avloppsvatten till vätgas och kvävgas. IVL koordinerar projeket och bedriver forskningar inom olika delar. Processen möjliggör ett energi- och miljömässigt bättre alternativ än dagens reningstekniker då man kan få en nettoproduktion av energi i form av vätgas istället före att som idag konsumera energi.

Utmaningen i projektet är att hitta elektroder som är tillräckligt stabila och effektiva för att möjliggöra en kostnadseffektiv process. KTH har sedan tidigare erfarenheter att modifiera ytor med hjälp av nanoteknik så att de får en stor och effektiv aktiv area som kan vara mångdubbelt större än den synbara arean. Detta kunnande kommer nu att appliceras för beläggning av ytor med minimal, men tillräcklig mängd av ädelmetaller i nanotunna lager. Funktionen av dessa elektroder kommer på verkliga avloppsvatten, där testerna först sker i en liten labbskala och senare i en mindre pilotskala i skalan.

Vid uppskalningen kommer ingenjörsföretagen Mercatus och Polyprojekt att delta, på sikt är tekniken tänkt att kunna användas i fullskala. En viss del av testerna i projektet kommer att ske ute på reningsverket Syvab för att direkt kunna koppla tekniken till reella avloppsvatten, men också för att på plats se hur tekniken med vätgasproduktion på bästa sätt kan integreras i ett reningsverk.

Fakta om projektet

Innovation för avloppsvattenrening med lägre miljöpåverkan

Samarbetspartners
KTH
Syvab
Polyproject
Mercatus