Biodrivmedel och ekosystemtjänster

Projektets syfte är att kartlägga, identifiera och beskriva ekosystemtjänster, och de indikatorer som bäst beskriver dem, vid en eventuell intensifiering av biodrivmedelproduktionen från svensk skog och lantbruk. De olika biodrivmedelskedjor baseras på skogsbiomassa (HVO från tallolja och metan från skogsrestprodukter) och jordbruksgrödor (etanol från vete och biodiesel från raps).

För att möjliggöra en jämförelse kommer även ekosystemtjänster som är kopplade till produktion av diesel att beskrivas. Syftet är att bidra till att öka kunskapen om biodrivmedelsproduktion och dess påverkan på ekosystemtjänster. Projektets specifika mål är att:

  • Identifiera och beskriva de ekosystemtjänster som påverkar och påverkas av en ökad svensk produktion av biodrivmedel enligt ”the Millennium Ecosystem Assessment” (MEA, 2005).
  • Identifiera lämpliga indikatorer för att bedöma förändringar i påverkan på ekosystemtjänster. 
  • Föreslå ett begreppsmässigt ramverk för hur man kan inkludera ekosystemtjänstkonceptet i beslutsprocesser specifikt kopplat till biodrivmedelssektorn, baserat på existerande rekommendationer (till exempel ”DPSIR Framework”, MEA, 2005; BIP, 2010).
  • Identifiera kunskapsluckor och rekommendera framtida behov av forskning.


Fakta om projektet

Biodrivmedel och ekosystemtjänster

  • Period: 2015 - 2016
  • Budget: 900 000 SEK
  • Kontakt: Karin Hansen

Samarbetspartners: SLU

Finansiär: f3

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.