Varnare mot avgaser från dieseldrivna fordon: Etapp III. Korttidsprovning av fyra NO2-instrument.

Tidigare etapper visar att kvävedioxid är den lämpligaste gaskomponenten vid kontroll av dieselavgaser i arbetsmiljö. Även andra komponenter såsom formaldehyd har dock diskuterats. Ett kostnadstak för instrumenten som ska varna för dieselavgaser sattes till 35 000 Skr (mars -85), vilket uteslöt alla instrument baserade på kemiluminiscensprincipen. Fyra kvävedioxidvarnande instrument provades: SEMA baserat på halvledarsensor samt Ecolyzer 5003, GASTEC ND-2B och Interscan 4000 baserade på elektrokemiska sensorer. Endast ett exemplar av vardera instrumentet provades. Den totala provningstiden var en vecka varvid varje provmoment varade 1 till 24 timmar

Prenumerera på våra nyhetsbrev