Vad krävs för att arbetsmiljöarbetet ska fungera i kedjeföretag inom handeln?

Forskningsprojektet om arbetsmiljöarbete i kedjeföretag inom handeln har undersökt hur arbetsmiljöarbetet kan utvecklas och förbättras, med särskilt fokus på utmaningarna kring att implementera ett levande systematiskt arbetsmiljöarbete. Syftet med studien har varit att öka kunskapen om hur en god arbetsmiljö kan möjliggöras inom företagen. En utmaning för arbetsmiljöarbetet inom handeln är att ramarna för arbetsmiljöarbetet ofta sätts centralt i kedjeföretagen och sedan ska tillämpas i butiker som kan vara spridda runt om i landet.

Förutom det systematiska arbetsmiljöarbetet har även arbetsmiljöarbetet generellt studerats. De framgångsfaktorer och utmaningar, beståendes av enskilda aktiviteter som genom sin utformning stödjer eller hindrar ett väl fungerande arbetsmiljöarbete har belysts.

Tre kedjeföretag inom handeln har deltagit i studien, som bygger på kvalitativ metodik med intervjuer som analyserats med kvalitativ innehållsanalys.

Resultatet visar att avgörande för att nå framgång i arbetsmiljöarbetet är förståelsen för vikten av upparbetade kommunikationskanaler, både inom och mellan de olika nivåerna i kedjeföretaget. Vidare hur arbetsmiljöarbetet blir genomfört, påverkas av hur kedjeföretagen utformar sina system för vad personer på olika nivåer i organisationen ska göra. Systemen i sig kan stödja att arbetsmiljöarbetet blir utfört enligt plan och kan underlätta, förenkla och hjälpa till att skapa en hanterbarhet i arbetsmiljöarbetet. Att högsta ledningen tar ansvaret för att kommunicera ut hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska utformas, samt har en lyhördhet för vilka signaler som kommer underifrån i dessa frågor, skapar ett flöde och en tydlighet för alla anställda på olika nivåer i organisationen.

Utmaningarna i arbetsmiljöarbetet handlar om tidsbristen som leder till att arbetsmiljöaktiviteter blir nedprioriterade. En annan utmaning är de brister i arbetsmiljökompetens på olika nivåer i kedjeföretaget vilket påverkar hur arbetsmiljöarbetsuppgifter blir genomförda.

Företagens förmåga att jobba med ohövligt bemötande från kunder gentemot butikspersonal, behöver utvecklas vidare.

Med erfarenheterna från Covid-19 pandemin har företagen lärt sig, anpassat sig och hittat nya strukturer för hur arbetsmiljöarbetet kan genomföras. 

Prenumerera på våra nyhetsbrev