Utveckling av en dosimeter för mätning av ozon i arbetsmiljö

Ozon (O3) är en reaktiv form av syre och ett starkt oxidationsmedel. Ozon bildas av syrgas (O2) och solljus huvudsakligen på hög höjd (i stratosfären på 10-30 km höjd). En liten del av detta ozon transporteras ner till marken. I marknivå är bakgrundshalten ca 0,01-0,015 ppm. Ozon bildas även av solljus och förorenad luft i marknivå. I Europa ligger därför halterna kring 0,03 ppm. Ozon är den oxidant som har högst halt i omgivningsluft. Andra oxidanter är H2O2, PAN (peroxyacetylnitrat), O (3P) (triplett syre), O (1D) (singlett syre), HO radikaler och HO2 radikaler. Ozon sätter ned lungfunktionen och skadar all växtlighet. I Sverige mäter man ozonhalten kontinuerligt på flera och går ut med larm i radio när halten överskrider 0,09 ppm (information) och 0,18 ppm (varning). Ozon kan även brytas ned av luftföroreningar (t ex av partiklar kväveoxid, sulfitjoner) halterna är därför störst i utkanten av städer och industriområden. Omgivningens ozon bryts lyckligtvis även ned av byggnadsmaterial, ventilationssystem etc varför halterna inomhus blir en bråkdel av utomhushalterna.

Prenumerera på våra nyhetsbrev