Tio år med byggarbetsmiljösamordnare Bas-P och Bas-U: Möjligheter och hinder för god arbetsmiljö och säkra byggarbetsplatser

Rapporten beskriver hur byggarbetsmiljösamordnare i planering- och projekteringsfas (Bas-P) och i utförandefas (Bas-U) fungerar idag, drygt tio år efter att de införts och regleras i svensk arbetsmiljölagstiftning. Syftet med rollerna är att säkerställa att arbetsmiljöfrågor hanteras under hela byggprocessen.Bas-P ska samordna, planera och ta fram lösningsförslag innan byggproduktionen och Bas-U ska samordna, tillämpa och säkerställa att arbetsmiljörisker hanteras under byggproduktionen. Dessutom ska överlämning av underlag ske från Bas-P till Bas-U.

Analysen visade att vanligast är det med 1–2 dagars utbildning för Bas-uppdraget. Önskemål gällande utbildningsinnehållet är mer praktiska övningar och diskussioner om olika lösningsförslag samt anpassning för respektive Bas-roll. Merparten av Bas-Ps arbetstid består av möten, arbete med riskanalyser och checklistor. Motsvarande för Bas-U är riskanalyser, möten, arbetsmiljöplan, skyddsronder och arbetsplatsintroduktioner. Bas-uppdraget kombineras ofta med en annan roll, vilket upplevs ha fördelar som att kunna ha en helhetssyn på projektet och där nackdelar är att intressekonflikter kan uppstå vid prioritering.

En enkät besvarades av 303 personer (Bas-P=17%, Bas-U=71% och Bas-P/U=12%) och 28 personer med olika befattningar/roller djupintervjuades. I en innehållsanalys identifierades tio temaområden som möjliggör/underlättar respektive hindrar/försvårar i Bas-rollen och i uppdraget. Sammanfattningsvis är en övergripande förutsättning som påverkar Bas-uppdraget att det finns kunskap om arbetsmiljöansvaret på alla nivåer i organisationen, under alla delar av byggprocessen. Ytterligare förutsättningar som påverkar är tid, ekonomi och innehåll i kravspecifikation för Bas-uppdraget samt entreprenadavtalsformer.

Slutligen diskuteras förbättringsområden, förslag och rekommendationer för framtidens byggarbetsmiljösamordnare (Bas 2.0), med fokus på kunskap, arbetsmiljöplan och kommunikation, samspelet mellan Bas-P och Bas-U samt projekt- och verksamhetsstyrning.

Prenumerera på våra nyhetsbrev