Städföretag som ligger före och tjänar på det. Kan vi lära av goda exempel och vad kan vi lära?

De åtta städföretag som studerats i detta delprojekt inom aktionsprogrammet för bättre ergonomi och färre arbetsskador, har inte själva gjort anspråk på att vara goda exempel. Andra har hävdat att de är föregångare och bättre än många andra i branschen. Den utvärdering som gjorts visar att de åtta städföretagen alla är goda exempel och föregångare på olika sätt. De har alla också nytta av att vara goda exempel och denna nytta kommer deras affärsverksamhet tillgodo på olika sätt. Konkreta belägg som vi funnit för detta är: ' De allra flesta av de goda exempel-företagen har god lönsamhet jämfört med svenska städföretag i allmänhet. ' Låga kostnader för sjukfrånvaro bidrar till den goda ekonomin i flera av företagen. ' Kundenkäter visar för flera av företagen att kunderna är mycket nöjda och framför relativt lite klagomål. ' Jämfört med andra städare känner sig personalen mer nöjd med sitt arbete och trivs bättre. ' Cheferna arbetar sannolikt mer med utveckling av verksamheten och mindre med problem- och krishantering. ' Personalomsättningen är låg och det är lätt att rekrytera ny personal. Flera av företagen har en kö av sökande. ' Antalet rehabiliteringsfall är relativt få i de flesta av företagen. De goda exemplen pekar på insatser som är viktiga för att minska sjukskrivningar och arbetsskador och förbättra arbetsmiljön för städare, men som också är till nytta för affärsverksamheten t ex ' Tydliga och uttalade värderingar om att städarna är viktiga och förmåga att omsätta värderingarna i handling. ' Ledarskapet är inriktat på tydlighet. En viktig dimension i tydligheten är att göra tydligt vad som ingår i städarbetet, både för den enskilda städaren och för kunden. ' Samtliga goda exempel-företag är måna om att fånga upp tidiga signaler på problem som kan leda till upprepade eller långa sjukskrivningar eller arbetsskador och har utvecklat metoder för att ta hand om dessa problem. ' De ser till att ingen överbelastas i arbetet. Företagen skulle kunna förbättra arbetsmiljön genom att se över och förbättra städmetoderna. Önskvärt är även att städarbetet kan kombineras med andra arbetsuppgifter som inte är lika belastande.

Prenumerera på våra nyhetsbrev