Sorptionsteknik för selektiv rening av förbehandlat blekeriavlopp. 2) Jämförelse av en adsorbent och en jonbytare genom långtidsförsök. 3) Undersökning av förbehandlingens betydelse för deaktivering av en fenolbaserad jonbytare genom långtidsförsök.

Den för projektet uppsatta målsättningen att finna en sorbent med hög selektivitet för bioackumulerbara klorfenolära föreningar och ringa kapacitetsförlust för dessa under långtidsdrift har hittills infriats. Långtidsförsöken som presenteras i denna rapport har totalt omfattat behandling av mer än 400 000 bäddvolymer avloppsvatten fördelat på fyra sorbentkolonner vilka vardera genomgått 471 cykler á 8 timmar. Resultaten i delrapport 2 visar på klara skillnader mellan den undersökta adsorbenten och jonbytaren vid behandling av ultrafiltrerat E-stegsavlopp blandat med obehandlat (C+D)-steg. Över adsorbenten var avskiljningen av klorfenolära föreningar med potentiell bioackumulerbarhet 98 % under hela långtidsförsöket. Jonbytaren uppvisade dels lägre avskiljning av de klorfenolära föreningarna och dels större kapacitetsförlust för dessa. Resultaten i delrapport 3 visar att jonbytarens kapacitetsförlust inte ökade om ultrafiltrering av E-stegsavloppet uteslöts. Ultrafiltrering av hela avloppsvolymen ((C+D)+E-steget) innebar att kapacitetsförlusten för klorfenolära föreningar med potentiell bioackumulerbarhet upphörde. vid långtidsförsöken har varken motströmsregenerering eller regenerering vid förhöjd temperatur använts. Om dessa regenereringsmetoder används kan deaktiveringen förväntas ytterligare minska.

Prenumerera på våra nyhetsbrev