Satellitbaserad kartläggning av kronutglesning i Bohuslän, Analys av sambandet mellan kronutglesning och markvariabler

Under en period av 5 år har IVL med stöd från Rymdstyrelsen bedrivit forskning syftande till att utveckla teknik för kartläggning av skogsskador med hjälp av satellitdata. De kronutglesningsnivåer som uppträder i Sverige är lätta till medelsvåra och den satellitbaserade kartläggningen störs därför lätt av skiftande trädslagsfördelning, ålder, täthet och terräng. I syfte att kompensera för sådana variationer har metodik som bygger på sammanlagring av digitaliserade skogskartor, digitala höjdmodeller och satellitdata utvecklats. Teknikens nogrannhet vad gäller kronutglesningsbedömning har redovisats i flera vetenskapliga artiklar. Föreliggande projekt hade målsättningen att: Utvärdera teknikens användbarhet för operationell kartläggning av kronutglesning. Vidare att utvärdera förutsättningarna för identifiering av bestånd med vitaliseringsbehov. Klarlägga vilka mark- och terrängförhållanden som oftast råder i skogsbestånd som uppvisar kronutglesning, med hjälp av GIS-analyser. Klarlägga eventuella samband mellan kronutglesning och markvattenkvalitet i ett tiotal testytor, främst med avseende på pH och halterna av aluminium, kalcium, kalium, och magnesium. Inventeringsområdet omfattade hela Stenungsunds kommun och hälften av Uddevalla ocxh Härryda kommuner. Över dessa områden sammanlagrades satellitdata, terrängmodeller, digitaliserade skogskartor och berggrundskartan. Områdena täckte totalt 925 km2, en fjärdedel av Bohuslän. Där digitala jordartskartor fanns tillgängliga, d v s i Stenungsunds kommun, inkluderades dessa i databasen. All granskog äldre än 70 år, med virkesvolym över 120 m3/ha, klassificerades med avseende på kronutglesning. Skogen delades in i tre klasser; 0-20% medelkronutglesning, 21-40% och över 40%.

Prenumerera på våra nyhetsbrev