Sammanställningar av fyra års mätningar av luftföroreningar vid Rörvik, Onsala

Resultaten från fyra års mätningar vid Rörvik (45 km S om Göteborg) har sammanställts som årsmedelvärden, vanligen förekommande halter och extremhalter. Resultaten från de kontinuerliga mätningarna har sammanställts i diagram med vindriktning.

Prenumerera på våra nyhetsbrev