Resultat från FoU-samarbete Syvab-IVL - Årsredovisning för 2019

Redovisade aktiviteter i denna rapport är en del av FoU-samarbetet mellan Syvab och IVL Svenska Miljöinstitutet som syftar till att bidra till en VA-verksamhet som tillgodoser samhällets krav på en resurseffektiv hantering av avloppsvatten och slam. Utöver en så effektiv rening av avloppsvatten och hantering av avloppsslam som möjligt, eftersträvas en VA-verksamhet med minsta möjliga miljöpåverkan där indirekt påverkan från t.ex. produktion av kemikalier, transporter, elanvändning, slamlagring och slamspridning räknas in såväl som produktion av bioenergi.

Sammanfattning

Dagens reningsverk står inför flera utmaningar såsom skärpta reningskrav, ett förändrat klimat, krav på ökad resurseffektivitet, en mer hållbar slamhantering och minskad miljöpåverkan från verksamheten. I en strävan att nå mer hållbara lösningar för avloppsvattenrening och slamhantering har IVL och Syvab haft ett långsiktigt forskningssamarbete. Under 2019 har olika aktiviteter inom områdena klimat- och miljöpåverkan, slamhantering och processoptimering genomförts. Några av de aktiviteter som redovisas i denna rapport är fortfarande under genomförande och fortsätter även under 2020.

Några aktiviteter från 2019 års arbete som presenteras är:

• Utvärdering av olika slamtorkningstekniker.

• Modeller för att generera realistiska inflödesscenarier och simulera drift av framtida processlösning.

• Mätningar av lustgasemissioner från rejektvattenrening.

• Sammanställning av tidigare utredningar och försök kring rening av läkemedelsrester i avloppsvatten.

• En förstudie av kombinationen pulveriserat aktivt kol (PAK) och MBR-processen.

• Tester med produktion av biokol från torkat slam.

• Undersökning av mikroföroreningar vid högflöde.

• Produktion av intern kolkälla till reningsprocessen från organiska restprodukter.

Prenumerera på våra nyhetsbrev