Persistenta organiska ämnens indirekta eutrofieringseffekt

Målsättningen med projektet var att studera om olika bekämpningsmedel och stabila organiska ämnen kan påverka denitrifikationen (bakteriell kvävgasproduktion) i marina sediment och därigenom indirekt påverka eutrofieringen. Denitrifikation är en viktig process där kvävet löst i vattnet omvandlas till kvävgas och därigenom kan lämna systemet. Denitrifikationen fungerar som en 'säkerhetsventil' som motverkar en eutrofiering av bland annat marina ekosystem. Resultaten visar att de bekämpningsmedel som testades, Fenvalerat, Glean, Ally, Lindan och DDT, gav en total inhibering av denitrifikationen. Härigenom har de en potential att öka eutrofieringen om halterna av bekämpningsmedlen blir tillräckligt höga. Några av de persistenta ämnen som ingick i projektet, HCB och tre olika ftalater minskade denitrifikationshastigheten jämfört med kontrollen. Denna minskning i kvävgasproduktionen kan även den öka eutrofieringen eftersom kväve inte transporteras bort från ekosystemet med tillräckligt hög hastighet. Resultaten från delar av projektet visar en korrelation mellan sänkning av denitrifikationshastigheten och mängden av vissa persistenta organiska ämnen som finns upplagrade i västerhavssediment. Dessa skall publiceras i Netherland Journal of Marine Science.

Prenumerera på våra nyhetsbrev