PAH i småföretag. Mätning av polycykliska aromatiska kolväten i arbetsmiljön.

Arbetstagares exponering för 11 olika polycykliska aromatiska kolväten (PAH) bl.a. bensopyren har undersökts. Huvuddelen av de undersökta komponenterna är cancerogena och mutagena. Mätningarna som är av stickprovskaraktär har utförts inom följande branscher: bilverkstad, bussgarage, gjuterier (2st), grillrestaurang, rökerier (2st), sotning (2st) samt kreosotimpregnering (3st). Provtagningen har skett genom insamling av partiklar på glasfiberfilter. Totalt har 44 prov analyserats mha HPLC-fluorescensteknik. Vid kreosotimpregnering uttogs även prov på PAH i ångfasen. Insamling skedde på en polymer adsorbent, XAD-2. Resultaten visar att halterna av bensopyren genomgående är låga. I 33 av proven understeg halten 50 ng/m3 (1% av nivågränsvärdet).Totalhalten av de 11 st PAH-föreningar som analyserats varierar kraftigt men ligger vanligtvis mellan 30-300 ng/m3. Halter omkring 5000 ng/m3 förekommer. Bensopyren-halten utgör vanligen c:a 1-5 % av totalhalten identifierade PAH. Mätningar av ett 10-tal PAH-komponenter ger en bättre uppfattning och den totala PAH-belastningen i en arbetsmiljö jämfört med mätning av enbart bensopyren eftersom bensopyrens andel av den totala PAH-halten inte är konstant utan varierar stort.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen