Ozonmätnätet i södra Sverige

Årets resultat inom Ozonmätnätet i södra Sverige visade att under sommaren 2013 överskreds miljömålet för skydd av växtlighet inom Frisk Luft vid samtliga platser i samtliga zoner, utom möjligen höglänta platser i den nordliga zonen där risken för överskridande var något mindre. Under maj–juli 2011–2013 låg de beräknade AOT40-värdena under den nu gällande miljökvalitetsnormen vid samtliga platser, i samtliga zoner, i hela det undersökta området. Dock, om den nya strängare normen, som skall gälla från och med 2020, hade gällt 2013 hade normen överskridits vid samtliga platser i kustzonen, i den västliga och den centrala zonen samt vid låglänta platser i den ostliga zonen.

Prenumerera på våra nyhetsbrev