Övervakning av luftföroreningar i Kronobergs län. Resultat till och med september 2003

På uppdrag av Kronobergs läns Luftvårdsförbund har IVL mätt nedfall av luftföroreningar och mark-vattenkvalitet på olika platser i länet sedan 1987. I januari 1998 utökades programmet med mätning av lufthalter på en av dessa och under 1999-2003 har sommarens ozonhalter undersökts på två platser i jordbruksintensiva områden i länet. Syftet är att beskriva nedfallets storlek och markvattnets sammansättning i skogsytorna, men även visa skillnader mellan olika delar av regionen och hur förhållandena ändras med tiden. De flesta provytorna ligger i Skogsvårdsorganisationens observationsytor, vilket gör att Luftvårdsförbundets data kan jämföras med skogliga uppgifter. Genom samarbete med SMHI utförs även yttäckande modellberäkningar av depositionen sedan 2000/01. Nedfallssituationen i Kronobergs län ser mycket olika ut i länets västra och östra delar. Till marken i granytan i Fälleshult i västra delen av länet uppmättes 4,4 kg antropogent svavel per hektar under 2002/03. Förhållandena i öster är något bättre, i Knapanäs var depositionen av svavel 3,5 kg/ha. Skillnaderna är ett resultat av den sydväst-nordostliga depositionsgradienten i södra Sverige. Depositionen av svavel har minskat avsevärt sedan mätningarna startade 1987. Under de första mätåren uppmättes omkring 14 kg svavel per hektar i granytan i Knapanäs jämfört med omkring 3 kg/ha de senaste två åren. Någon liknande trend är svår att urskilja för kväve. Kvävehalterna har generellt minskat något men i gengäld har nederbördsmängden ökat, vilket resulterat i stort sett oförändrad våtdeposition. Markvattnet i Kronobergs län visar i allmänhet en tydlig försurningspåverkan. Provtagningarna under hydrologiska året 2002/03 visar generellt surt markvatten i flertalet granytor med pH-värden under 5,0, låga baskatjonhalter och måttliga till höga halter oorganiskt aluminium. Markvattnets syraneutraliserande förmåga är generellt nedsatt och indikerar sura förhållanden. Under 2002/03, liksom tidigare år, var lufthalterna i Tagel av svaveldioxid och kvävedioxid lägre än både miljö-kvalitets-normerna gällande ekosystem och miljömålen gällande hälsa, kulturvärden och/eller material. Däremot överstiger ozonhalterna EUs målvärde på 40 µg/m3.

Prenumerera på våra nyhetsbrev