Organiska ämnen i rökgaser från en mindre förbränningsanläggning för hushållsavfall.

Rökgasprover från förbränning av hushållsavfall har analyserats i syfte att identifiera de organiska ämnen som utgör den neutrala fraktionen. Speciellt intresse har ägnats klorerade föreningar, efterssom man i denna grupp återfinner komponenter som är stabila, bioackumulerbara och har biologisk effekt. Efterssom identifieringsarbetet kräver tillgång till relativt stora substansmängder, genomfördes provtagningen på en mindre anläggning med jämförelsevis höga halter av organiska ämnen i rökgaserna. Kvantitativt domineras neutralfraktionen av alifatiska kolväten och PAH. Klorerade organiska föreningar förekommer i samtliga prover, vilket tyder på en generell bildning. Mängdmässigt utgör de som mest 5-10 % av den neutrala fraktionen.

Prenumerera på våra nyhetsbrev