Optimering av kombinationer bränsle-panna-stoft-avskiljare med avseende på miljöeffektivitet och kostnad.

Rapporten behandlar en metod att finna den optimala reningstekniken för att reducera en given oönskad miljöeffekt av stoft i utomhusluft. Effektiviteten ur miljösynpunkt och olika rökgasreningsåtgärder beräknas genom användande av sk miljöeffektrelaterade mätetal och sättes i relation till åtgärdens kostnad. Beräkningar har gjorts för 100 MWv och 10 MWv förbränningsanläggningar för kol, torv och flis, vars rökgaser renas med elektrofilter, slangfilter, multicyklon och våttorr rökgasavskiljning. De miljöeffekter som studerats är nedsmutsning, hälsoeffekter, dimbildning och interferens med solljus på lokal och storregional skala. Resultaten visar på några tydliga, sannolikt generella skillnader mellan olika former av rökgasrening. Vad gäller lokal nedsmutsning är multicykloner mer kostnadseffektiva än elektrofilter och slangfilter för reningsambitioner upp till en viss nivå. Vill man driva reningen längre måste dock slangfilter (10 MWv- anläggningar) och elektrofilter (100 MWv-anläggningar) användas. Att få bort de sista 2-3 % av mätetalen är relativt dyrt. För storregional interferens med solljus (torrdis, siktnedsättning) förorsakat av utsläpp från koleldning är rökgasavsvavling väl så kostnadseffektiv som stoftavskiljning.

Prenumerera på våra nyhetsbrev