Nitratåtervinning ur förbrukad blandsyra med elektrodialysteknik

Betning av rostfritt stål sker i flera steg med olika betmetoder. Den slutliga betningen sker i en blandning av salpetersyra och flourvätesyra, blandsyrabetning. För att upprätthålla en god betning av godset krävs att avverkad metall blöds ut från betbadet. De flesta installationer i Sverige använderb idga någon form av separationsteknik för att styra metallavverkningen från betbaden. De tekniker som används är antingen syraretardation eller diffussionsanalys. I samband med metallavverkningen erhålls även återvinning av fri syra vilken återförs till betningen. Den separareade delströmmen innehåller förutom metaller en relativt stor andel fri syra som i dagsläget neutraliseras. Vid neutralisationen separerasmetaller och fluorider men ej nitrater i någon nämnvärd omfattning. I rapporten redovisas försök där elektrodialys utprovats som en kompletterande metod till syra retardation och diffussionsanalys för att öka återvinningen av fri syra. Resultaten av försöken tyder på att nitrat kan separeras från metaller med elektrodialys. Vidare tyder resultaten på att nitrater torde kunna återvinnas till ca 70 % och att koncentrationen av återvunnen salpetersyra är ungefär densamma som i betprocessen. Koncentrationen av återvunnen flourvätesyra är ungefär 25 % av den i betprocessen. I rapporten redovisas även en utredning av elektrodialys med bipolära membran som metod för återvinning av såväl fri- som kemiskt bunden syra.

Prenumerera på våra nyhetsbrev