MKB för energiproduktion - Möjligheter att bedöma och väga samman effekter på lokal och regional skala av försurning, eutrofiering och oxidantbildning

Rapporten utgör avslutningen på ett delkollektivt projekt inom IVL där metodik att utföra miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) har studerats. Målet med arbetet har varit att visa på möjligheter och problem med att beskriva miljökonsekvenser av utsläpp till luft från energianläggningar och liknande i en natur som miljömässigt är överbelastad. Slutsatsen från arbetet är att anläggningsprojektörer, MKB-utförare samt regionala och lokala myndigheter skulle kunna ha hjälp av ett förbättrat underlag i form av: Mer detaljerade utsläppsdata från olika typer av alternativa anläggningar. Riktlinjer för utarbetande och beskrivning av relevanta nollalternativ. Regionala miljömål samt riktlinjer för hur verksamheter kan tillåtas bidra till dessa. Kriterier för att definiera en anläggnings 'influensområde'. Vidare kan mer omfattande kvantitativa samband mellan belastning och effekt möjliggöra bättre beskrivningar av miljöpåverkan och ge underlag för att beskriva behovet av minskad belastning för återhämtning av den påverkade miljön. En sammanvägning till en 'total miljöpåverkan' är i dagens situation inte meningsfull. Miljöeffekterna skulle kunna värderas ekonomiskt och kostnader adderas, men då krävs ett mer detaljerat underlag. En partiell sammanvägning av miljöpåverkan kan göras för olika ämnen som bidrar till samma miljöeffekt.

Prenumerera på våra nyhetsbrev