Metallinnehåll i ytsedimenten i Farstaviken, väster om Kattholmen, Gustavsberg

Målsättningen med undersökningen var att undersöka sedimenten i en del av Farstaviken, Gustavsberg, med avseende på utbredning och innehåll av metaller samt att redogöra för hur en upptagning av sedimenten kan ske. De översta 5 centimetrarna av det organiska sedimentet i viken väster om Kattholmen innehåller höga halter av bly, kadmium, koppar och zink. Jämförelser med djupare liggande sediment (>25 cm) dvs sediment avsatta i preindustriell tid, visar på förhöjningar i storleksordningen 10-40 gånger. En borttagning av de lösa sedimentens översta 25 centimetrar genom sugmuddring och med följande avvattning och deponering på land är genomförbart med dagens teknik. Om sugmuddringen genomförs på ett ekologiskt riktigt sätt kommer det dessutom att innebära en förbättring för Farstaviken som helhet. Upptagningen av sedimentet innebär att ca 600 kg bly, 60 kg koppar, 220 kg zink och 1,5 kg kadmium tas bort från viken. Idag är området belastat med bl a lakvatten från tippen vid Ekbacken, vilket innebär att metaller läcker ut i det undersökta området. De planerade aktiviteterna i området kommer förmodligen att skärpa miljökraven och därmed bidra till en bättre ekologi i området.

Prenumerera på våra nyhetsbrev