Mätningar av bilavgaser i Tingstadstunneln med FTIR och konventionell mätteknik

Kontinuerliga mätningar (bestämningar av 10-minutersmedelvärden) av halter av N2O (dikväveoxid, lustgas), CO2, CO och HCHO (formaldehyd) har utförts i Tingstadstunneln i Göteborg under en treveckors period i november och december 1994 med ett fjärranalysinstriment (FTIR). Parallellt har kontinuerliga mätningar av CO, totalkolväten och kväveoxider i tunneln utförts med konventionella instrument. Under hela vinterhalvåret 1994/95 bestämdes dessutom veckomedelvärden av sju trafikrelaterade VOC-komponenter på samma plats med s k diffusionsprovtagare. Under mätkampanjen registrerades komtinuerligt även trafikflödet, trafikens sammansättning och hastighet samt vindhastigheten genom tunneln. Ur mätningarna har härletts genomsnittliga utsläppsfaktorer för tunneltrafiken per fkm för CO på 6 g, THC 0.8 g, NOx 1 g, formaldehyd 20 mg, bensen 50 mg, toluen 120 mg. m+p-xylen 65 mg, o-xylen 25 mg etylbensen 20 mg, oktan 2 mg samt nonan 1 mg.

Prenumerera på våra nyhetsbrev