Mätmetoder för uppföljning av avgasemissioner från tunga fordon

En genomgång av olika metoder för emissionsmätningar på tunga fordon har utförts. Fokus för studien har legat på metoder för mätning av emissioner vid 'verklig körning'. Metodernas användbarhet har bedömts, dels med avseende på förbättring av emissionsfaktorer för tunga fordon, dels för så kallade efterlevnadskontroller (in-use compliance) av tunga fordon. A survey of available methods for emission measurements of heavy-duty vehicles (HDVs) has been performed. The primary focus has been on measurements of real-world emissions. Each method has been evaluated with respect to its applicability for emission factor determination and with respect to in-use conformity testing of HDVs.

Prenumerera på våra nyhetsbrev