Luftkvaliteten i Sverige 2009 och vintern 2009/10. Resultat från mätningar inom Urbanmätnätet

Urbanmätnätet är ett samarbete mellan ett antal av Sveriges Miljökontor och IVL. Urbanmätnätet bygger på samordnade, långsiktiga mätningar av luftkvaliteten i ett stort antal kommuner, utförda på ett sådant sätt att resultaten blir jämförbara mellan tätorter och år. Urbanmätnätet startade vintern 1985/86 och den 24:e mätsäsongen (2009/10) har avslutats. Resultaten från kalenderår 2009 och vinterhalvår 2009/10 presenteras i denna rapport. Under vinterhalvåret 2009/10 deltog totalt 34 kommuner i Urbanmätnätet och 14 kommuner deltog med mätningar under hela 2009. Mätningarnas omfattning har bland annat varit dygnsmedelvärden av kvävedioxid (NO2) i totalt 15 tätorter. I 7 av de totalt 30 tätorterna bestämdes också dygnsmedelvärden av sot samt i en tätort även svaveldioxid (SO2) som dygnsmedelvärde. I 28 kommuner utfördes mätningar av PM10, och i 2 kommuner Kävlinge och Svedala, mättes PM2.5. Dygnsvisa mätningar av PM10 utfördes under hela 2009 i totalt 13 tätorter. I 24 kommuner genomfördes mätningar av VOC. Förutom dessa mätningar utfördes en rad diffusionsmätningar av SO2, NO2 och O3 under såväl vintern 2009/10 som sommar och år 2009. Miljökvalitetsnormen (MKN) för NO2 för såväl års- (40 µg/m3) som dygnsmedelvärde (60 µg/m3, som får överskridas max 7 dygn/år) underskreds i samtliga mätpunkter i urban bakgrund under vinterhalvåret 2009/10. Däremot överskreds den övre utvärderingströskeln (ÖUT) som dygnsmedelvärde i Örnsköldsvik och Kalix. NO2-halterna har uppvisat en nedåtgående trend i svenska tätorter sedan projektets start 1986/87. En linjär regressionsanalys visar att trenden för den 'nationella' tidsserien är en årlig minskning med i genomsnitt 0.6 µg/m3, baserat på de 15 kommuner som deltagit med mätningar under minst 20 vinterhalvår. För en medeltätort innebär den genomsnittliga årliga minskningen en haltminskning av NO2 sedan 1986/87 med ca 50 %. Från de månadsvisa mätningarna av SO2 med diffusionsprovtagare framgår att samtliga vinterhalvårsmedelvärden av SO2 underskrider miljökvalitetsnormen för vinter- och årsmedelvärde (20 µg/m3) med god marginal. Inte heller miljömålet för SO2 som årsmedelvärde, 5 µg/m3, överskreds i någon kommun. Endast en kommun, Uppsala, riskerar att överskrida ÖUT för PM10 som årsmedelvärde (28 µg/m3) medan övriga kommuner ligger klart under baserat på vinterns samt hela 2009 års mätningar. Ingen kommun överskred MKN som dygnsmedelvärden för PM10 i gaturum under år 2009. De flesta kommuner överskred antalet tillåtna dygn över 25 µg/m3 (NUT) i gaturum och mätkrav föreligger därmed för dessa kommuner. Halterna i urban bakgrund såväl som gaturum ligger klart under MKN och ÖUT för bensen under vinterhalvåret 2009/10 och år 2009 och endast en överskred den nedre utvärderingströskeln (2 µg/m3). Ett antal kommuner, främst i gaturum, har dock svårt att klara miljömålet (1 µg/m3). I alla kommunerna har bensenhalten minskat sedan mätningarna började 1992/93. En linjär regressionsanalys för bensen, utifrån de 11 kommuner som mätte VOC vintern 2009/10 och som har mätt VOC under minst 15 vinterhalvår, ger en genomsnittlig årlig minskning på 0.2 µg/m3. För en svensk medeltätort ger detta en minskning av bensen med ca 70 %.

Prenumerera på våra nyhetsbrev