Litteraturöversikt över alifatiska aminers biologiska effekter, förekomst i arbetsmiljön och mätmetoder

Alifatiska aminer används bl a inom kemisk industri och läkemedelsindustri, som råvaror och som lösningsmedel. De flesta alifatiska aminer främst irriterande och akuta effekter. Många har också visats framkalla överkänslighetsreaktioner. Cancerframkallande risker med alifatiska aminer är i första hand efter bildning av nitrosaminer. Det kan vara svårt att mäta halten av alifatiska aminer i arbetsmiljön. I Sverige utvecklas f n tre olika mätmetoder, som gör det möjligt att mäta ett ökat antal aminer. I rapporten finns en utförligare redovisning av * användningsområden för alifatiska aminer * hälsorisker * mätmetoder * gränsvärden både svenska och utländska * halter som mätts i arbetsmiljön * principer för åtgärder för att minska riskerna vid arbete med alifatiska aminer.

Prenumerera på våra nyhetsbrev