Lathund till systemet Hållbara Byggnader - funktionskrav och klassificering

Föreliggande rapport utgör en introduktion till systemet Hållbara Byggnaders och är riktad till beställa-ren av ett byggprojekt. Ett viktigt syfte med systemet är att precisera och underlätta byggherrens roll som kravställare och ge en vägledning för hur miljökraven kan följas upp i byggprocessens olika skeden samt i den färdiga byggnaden. Systemet Hållbara Byggnader är till för dig som på ett kostnadseffektivt sätt och med trovärdiga meto-der vill målstyra och utvärdera byggnadens energianvändning, miljöpåverkan och kvalitéer på inne-miljön. Systemet omfattar energi-, miljö- och innemiljöklasser som används som funktionskrav och för klassificering av byggnader. Olika klasser har tagits fram för småhus, flerbostadshus och olika lokaler. Miljö- och energikraven har tagits fram där ambitionsnivåerna ansluter till dialogprojektet ByggaBo och byggsektorns miljömålsarbete som samordnas av Byggsektorns Kretsloppsråd. Miljö- och energikraven kan ställas som resursskrav (behov av primär energi, material och mark), egenskapskrav (byggnadens egen-skaper) eller påverkanskrav (miljöpåverkan i form av emissioner). För innemiljö tillkommer självskattad komfort baserad på enkätsvar som en påverkansindikator. Systemet är enkelt att använda som beställare genom att fokusera på att välja ambitionsnivå, dvs klass A - Hållbart, B - Bra val eller C - Acceptabelt. Vid utvärdering tillkommer klass D - Dålig. Om alla byggnader i Sverige uppfyller systemets miljö- och energiklass A - Hållbart, så kommer de nationella miljökvalitetsmålen som ingår att uppnås.

Prenumerera på våra nyhetsbrev