Länsvis totalt nedfall av oorganiskt kväva och svavel till barrskog

För första gången redovisas totalt nedfall av oorganiskt kväve och totalt nedfall av svavel till barrskog på länsnivå. Syftet är att bidra till att belysa nedfallssituationen i länen med avseende på försurnings- och övergödningsproblematiken och att ge underlag till den regionala miljömålsuppföljningen, främst för miljömålen Bara naturlig försurning och Ingen övergödning. Den aktuella tidsperioden är 2001–2018. Krondroppsnätet genomför mätningar (lufthalter, våtdeposition, torrdeposition, krondropp och markvattenkemi) i skog och på öppet fält vid ett stort antal mätplatser fördelade över hela landet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev