Kvicksilver i krematorier - ett arbetsmiljöproblem

Provtagning och analys av kvicksilver i arbetslokaler i krematorier har genomförts för att utreda om risker för krematoriearbetares hälsa föreligger. Mätningar har genomförts vid krematorierna i Kviberg (Göteborg), Råcksta (Stockholm), Norrköping och Eskilstuna. De uppmätta halterna varierar mellan 4,50 och 261 ng/m3. Medelvärdena för de olika krematorierna är: Kviberg 122, Råcksta 11,3 Norrköping 17,7 och Eskilstuna 24,9 ng/m3. Parallella mätningar i utomhusluft har genomförts och halter omkring 2 ng/m3 har uppmätts med undantag för då krematoriets rökgasplym passerat mätplatsen och halter omkring 70 ng/m3 uppmätts. Mätningar har även genomförts vid olika tidpunkter på dagen och olika veckodagar för att undersöka om variationer i ugnarnas temperatur och användning påverkar kvicksilverhalterna i arbetslokalerna. I ett fall avlägsnades även ugnens isolering för att utreda om kvicksilverånga kunde transporteras genom ugnsväggen och ut i lokalerna. Följande slutsatser kan dras av mätresultaten: Kvicksilverhalten i inomhusluften vid de undersökta krematorierna överstiger inte i något fall det gällande hygieniska gränsvärdet (0,03 mg/m3, eller uttryckt i samma enhet som ovan, 30 000 ng/m3 (AFS, 1993:9). De förhöjda lufthalterna som uppmättes härrör förmodligen från kvicksilver som transporteras genom ugnsväggar in till arbetslokalen. En viss påverkan av kvicksilverutsläpp från krematoriernas skorsten, via ventilationsintag, kan dock inte uteslutas. Kvicksilverhalten i arbetslokalerna tycks främst påverkas av ugnarnas temperatur och kremeringsfrekvens.

Prenumerera på våra nyhetsbrev