Kvävet -ett vattenvårdsproblem.

Kväve förekommer i luft och vatten och ingår i allt biologiskt material. Kvävets kretlopp med dess processer, assimilation, kvävefixering, nitrifikation och denitrifikation, beskrivs och de två senare ingående. Kväveutsläpp till vatten sker i Sverige från industri, kommunalt avlopp, skogs- och jordbruksgödsling. Utsläppen från respektive grupp redovisas. Kväveföroreningar i luft tillförs mark och vatten via nederbörd. Miljöeffekter, främst eutrofiering och hälsorisker, diskuteras. Ett stort antal kvävereningsprocesser beskrivs. Fysikalisk-kemiska processer - brytpunktsklorering, jonbyte, ammoniakavdrivning och omvänd osmos - främsta användningsområde rening av industriavlopp med höga kvävehalter. Biologiska processer - nitrifikation och denitrifikation samt assimilation och landdeponering. Dessa är bäst lämpade för vatten med måttliga kvävehalter t.ex. kommunalt avloppsvatten. Denitrifikation och nitrifikation kan utföras i befintliga reningsverk. Kostnadsberäkningar redovisas där olika kvävereningsmetoder jämförs. Slutligen diskuteras behovet av kväverening i Sverige och möjliga åtgärder.

Prenumerera på våra nyhetsbrev