Kväveoxider i Svenska tätorter - Exponeringsförhållanden 1995/96

Under 1991/1992 gjordes inom ramen för Naturvårdsverkets utredning om miljötillståndet i Sverige en beräkning av antalet personer som var överexponerade för NO2 i förhållande till gällande riktvärden för utomhusluft. Beräkningen indikerade att 3% av befolkningen var överexponerade. Det har nu förflutit fem år sedan dess och det har bedömts lämpligt att datera upp de då erhållna resultaten. Sedan 1990 har kommunernas miljöförvaltningar fått bättre överblick över fördelningen av NO2 och införandet av katalytisk avgasrening på bilar har minskat emissionerna av kväveoxider. Trafikmängderna och befolkningsfördelningen har bara ändrats marginellt. I görligaste mån har samma metodik dock använts som vid studien av 1990 års förhållanden så att jämförbarheten skall vara så god som möjligt. Befolkningens exponering har bestämts i två skalor. För stadsdelar har medel-exponeringen bestämts och använts för hela befolkningen i stadsdelen. För områden i närheten av trafikerade vägar har spridningsmodeller använts för att bestämma vid vilket avstånd gällande gränsvärden tangeras......

Prenumerera på våra nyhetsbrev