Kvävebudget för Sollefteå kommun

Kvävebudgeten för Sollefteå kommun tar enbart med de kväveposter som kan ha någon betydelse för miljön. Intransporten av kväve till kommunen är större än uttransporten. Orsaken till detta är den stora depositionen och troligen kommunens läge. Sollefteå ligger långt nedströms längs Ångermanälven och älvens lopp har där blivit lugnare och bredare. Detta innebär att sedimentation och denitrifikation minskar halterna av kväve i älven. Med tanke på den stora transporten av kväve i älvarna är kommunens egna utsläpp mycket små. Även om man plockar bort all mänsklig påverkan i kommunen och endast naturlig skog finns kvar, kommer transporten i älvarna att minska ytterst lite. Dock finns det anledning till vissa åtgärder. Lokalt sett finns förhöjda halter av kväve i vattendrag, t ex vid Rödsta avfallsupplag. Ångermanälven rinner ut i Bottenhavet som anses vara kvävebegränsad i sin produktion. För att minska utflödet av kväve till havet, vilket kan vara viktigt för att undvika eutrofiering, måste alla källor minskas. Optimala åtgärder för att minska kväveutflödet i Ångermanälven kan inte föreslås i den här rapporten. För detta behövs en utredning angående hela Ångermanälvens avrinningsområde.

Prenumerera på våra nyhetsbrev