Kvalitetssäkringsprogram: Avseende IVL:s mätningar i omgivningsluft för kommuner och samverkansområden

Rapporten beskriver hur IVL:s luftkvalitetsmätningar i omgivningsluft kvalitetssäkras. Mätningarna sker antingen helt i IVL:s regi eller i samverkan med beställare såsom kommuner och luftvårdsförbund. I det senare fallet är ansvarsfördelningen viktig.

Kvalitetssäkringsprogrammet omfattar dels kontinuerliga mätningar, dels provtagningsrutiner som följs av analys på IVL:s laboratorium. Mätmetoderna beskrivs översiktligt med redovisning av kvalitetsrelaterade parametrar. Till mätmetoderna redovisas även viktiga rutiner för kalibrering, kontroll och underhåll.

Kvalitetskontroll och validering av mätdata behandlas, vilket relaterar till luftkvalitetsförordningens kvalitetsmål för tidstäckning, datafångst och mätosäkerhet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev