Krom och mangan vid svetsning - exponering och behov av åtgärder

Vid svetsning bildas svetsrök som utgör en hälsorisk. Exponeringen för svetsrök beror främst på i hur stor utsträckning svetsröken sprids under svetsningen. Användningen av åtgärder som minskar spridningen av svetsrök är därför av avgörande betydelse för exponeringen. Åtgärder för att minska bildningen av svetsrök och för att fånga in svetsrök vid källan tas upp i rapporten. Även betydelsen av arbetsplatsens utformning samt behovet av kunskap om riskerna med exponering för svetsrök diskuteras. Svetsrök består av respirabla metallpartiklar som vid inandning kan ta sig längst ner i lungans minsta lungblåsor och avsättas där. Krom och mangan är metaller som förekommer i svetsrök. Den kritiska effekten av exponering för svetsrök innehållande mangan är påverkan på nervsystemet. Manganism är ett sjukdomstillstånd med parkinsonliknande symtom som kan uppstå efter långvarig exponering för mangan. I svetsrök förekommer krom delvis som sexvärt krom. Sexvärt krom irriterar luftvägarnas slemhinnor och är ett känt cancerogent ämne. Svetsrök betraktas som möjligen cancerframkallande. Exponeringsmätningar av krom i svetsrök visade att vid svetsning i rostfritt stål förekommer ofta halter av sexvärt krom som överskrider det nya sänkta gränsvärdet för krom (VI). Även bakgrundshalterna av sexvärt krom i svetsverkstäder med svetsning i rostfritt stål kan bli mycket höga. Under vissa förhållanden finns det även risk för att höga halter av respirabelt mangan bildas.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen