Kollaborativ kollektivtrafik för levande landsbygd  – lärdomar från Vinnova-projektet KollaKoll

Projektet Kollaborativ kollektivtrafik för levande landsbygd (KollaKoll) har genomförts i samverkan mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Karlstads universitet, Freelway, Blekingetrafiken, Karlskrona kommun, Dalatrafik och Region Gävleborg. Projektet pågick från november 2017 till oktober 2021 och finansierades av Vinnova. Syftet med projektet var att utveckla och testa samverkan mellan kollektivtrafik, privatpersoner och plattformsaktörer som erbjuder den kollaborativa delandetjänsten samåkning på landsbygden för att öka tillgängligheten. Syftet var även att utveckla kunskap kring centrala frågor för projektet ur ett användar-, organisations-, affärsmodells- och miljöperspektiv. Fyra fallstudier ingick med olika organisatoriska lösningar för samåkning som tjänst. I två av dem erbjöds samåkning tillsammans med andra mobilitetstjänster.

Ett konkret resultat av projektet är DalMaaS där en ny samåkningstjänst för kollektivtrafikens serviceresor har tagits fram i samverkan mellan kollektivtrafiken och en plattformsaktör. Resultat från projektet visar att fördelarna med samåkning i stor utsträckning handlar om sociala nyttor. Samåkning på landsbygden beräknas inte ge stora miljövinster för samhället i stort men kan ge en betydande minskning i klimatpåverkan för den enskilde. Samåkning på orter med under 1 000 invånare möter särskilda utmaningar kopplat till bristen på kritisk massa av användare av samåkningstjänster.

Projektet visar även att alla relevanta aktörer (som kollektivtrafikmyndigheter, kollektivtrafikbolag, kommuner, boende och civilsamhällets representanter samt plattformsaktörer) ser kollektivtrafikmyndigheterna som fortsatt viktiga aktörer i utvecklingen av samåkning och andra mobilitetstjänster på landsbygden. Samtidigt menar många att kollektivtrafikmyndigheterna behöver bli bättre på att bygga på lokala behov i olika delar av sina regioner. Ytterligare slutsatser i projektet är att samtliga delar i en affärsmodell inte har beaktats och att tillgången på fordon för att genomföra samåkning inte är säkrad.

Då genomförandet av projektet påverkades av Coronapandemin behövs det vidare forskning där samåkningstjänster testas under normala förhållanden som inte begränsas av pandemin. 

Prenumerera på våra nyhetsbrev