Klorerade organiska föreningar i avloppsvatten från blekning av massa - Beräkning av log Kow och ekotoxikologiska parametrar

Av de drygt 200 klorerade organiska ämnen som hittills identifierats i blekeriavloppsvatten har totala utsläppsmängder kvantifierats för ca 160 stycken. Experimentellt fastställda värden för fysikaliska, kemiska och biologiska parametrar finns endast för ett fåtal av dessa föreningar. För att öka kunskapen om klorerade organiska föreningar i blekeriavloppsvatten har några viktiga parametrar beräknats med hjälp av olika matematiska modeller och samband mellan kemisk struktur och biologisk effekt. Föreliggande rapport redovisar resultatet av beräkningar av fördelningskoefficienter mellan oktanol och vatten (Kow) samt ekotoxikologiska parametrar (Microtox EC50, Daphnia magna IC50 och Lepomis macrochirus LC50) för de 158 föreningarna. Åtskilliga av de klorerade organiska föreningarna har Kow-värden som överstiger 1000, dvs de är potentiellt bioackumulerbara. Åtskilliga av de klorerade organiska föreningarna har värden för akut toxicitet i storleksordningen milligram- och mikrogram/liter.

Prenumerera på våra nyhetsbrev