Kemiska hälsorisker vid tryckimpregnering

Arbetshygieniska mätningar har utförts för att kartlägga hälsoriskerna vid tryckimpregnering. Mätningar gjordes vid tre företag som impregnerar med koppar-, krom-, arsenikbaserade medel och tre som använder kreosot. Mätresultaten visar att halterna är högst vid öppning av impregneringscylindern, efter impregnering. Detta arbetsmoment är kortvarigt, men för kreosot kan det amerikanska korttidsvärdet för naftalen överskridas. Bensopyrenhalten vid kreosotimpregnering har, som högst varit c:a 20 % av gränsvärdet, om man förutsätter att bensopyren endast förekommer partikelbundet. Vid CCA- impregnering var halterna högst vid lucköppning, c:a 0,02 mg/m3 vid ett företag. I övrigt var halterna låga. Arbetarskyddssyrelsen har dock visat att halterna kan bli höga även under längre perioder, om klimatet är torrt och varmt. I rapporten föreslås att lucköppning utförs automatiskt alternativt att arbetsmetoderna vid lucköppning ändras.

Prenumerera på våra nyhetsbrev