Kemisk karakterisering av lakvatten från Lindbodarnas avfallsupplag i Leksand. Delrapport 2

Föreliggande studie initierades av att skador på fisk i sjön Molnbyggen nära Leksand hade observerats och att lakvatten från Lindbodarnas avfallsupplag misstänktes ha förorenat sjön. Studien syftade till att karakterisera lakvatten från Lindbodarnas avfallsupplag och ca 400 parametrar bestämdes. Resultaten bekräftade tidigare resultat som har visat att lakvat-ten innehåller ett stort antal miljöfarliga komponenter. Följande ämnen och ämnesgrupper som kan utgöra miljörisker uppmättes: bensen och alkylerade bensener, alkylerade fenoler, polyaromatiska föreningar, di-(2-etylhexyl)ftalat, klorerade bensener, klorerade fenoler, PCB, klorerade dioxiner och furaner, bromerade flamskyddsmedel, cyanid, fenoxisyror, dietyltoluamid, bentazon p,pn-DDD, p,pn-DDE, metylkvicksilver, tennorganiska föreningar, metaller och andra element. Vidare förelåg stora mängder kolväten som en ytfilm och i sedimentet i lakvattendammen. Resultaten gav en mycket detaljerad bild av den kemiska sammansättningen av lakvattnet från Lindbodarnas avfallsupplag. Detta utgör ett mycket viktigt underlag för fortsatt forskning kring kemiska ämnens påverkan på omgivande natur. Trots det var det med dagens kunskap inte möjligt att säkerställa ett samband mellan de skador som uppmätts hos fisk i sjön Molnbyggen och utsläpp av ämnen från Lindbodarnas avfallsupplag.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-05-05

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen